4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt